účEtnictví Podrobnosti v různých druzích účetní závěrky

Součástí finančního účetnictví pro figuríny Cheat Sheet

Tři hlavní finanční výkazy jsou výkaz zisku a ztráty, rozvaha a výkaz peněžních toků. Všechny tři zaznamenávají stejné denní účetní transakce, které se vyskytují v podnikání, ale každá představuje skutečnosti mírně odlišně.

  • Výkaz zisku a ztráty: Výkaz zisku a ztráty uvádí výsledky hospodaření společnosti. Pomocí tohoto výpisu zjistíte, zda podnik má během finančního období výnos nebo ztrátu. Veškeré výnosy, výdaje, zisky a ztráty společnosti jsou uvedeny v tomto finančním výkazu.

  • Rozvaha: Rozvaha zobrazuje zdravotní stav podniku od okamžiku zahájení činnosti ke specifickému datu rozvahy. Proto odráží finanční situaci podniku. Součástí rozvahy jsou údaje o majetku společnosti (zdroje jako hotovost a inventář), závazky (pohledávky vůči aktivům) a vlastní kapitál (rozdíl mezi aktivy a závazky, který odráží celkovou investici vlastníků v podnikání).

  • Výkaz o peněžních tocích: Tento finanční výkaz odhaluje, jak společnost přináší a utrácí hotovost. Investoři a potenciální věřitelé tyto informace používají k tomu, aby zjistili, zda má podnik dostatečný peněžní tok k vyplácení dividend svým investorům nebo splácení úvěrů poskytnutých svými věřiteli.